Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a Weboldal használatához

A Trocellen G.m.b.H. (székhely: 53840 Troisdorf, Mülheimer strasse 26, Németország) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy az (EU) 679/2016 rendelet („GDPR”) és az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

1. Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés alapján termékeket és szolgáltatásokat nyújtó félként megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”) (különösen név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, helyszín, IP cím stb.), amelyeket Ön adott meg az Adatkezelő weboldalán

 • www.trocellen.com vagy aloldalain: career.trocellen.com, insulation.trocellen.com, automotive.trocellen.com, adhesive-tapes.trocellen.com, sport-home-leisure.trocellen.com, progame.trocellen.com, footwear.trocellen.com, packaging.trocellen.com, business-solutions.trocellen.com, industrialfoams.trocellen.com, https://isolatie.trocellen.com/, https://izolacja.trocellen.com/ etc.),
 • www.trockpit.com, www.sapisfun.com, www.progame-shockpads.com, www.progame-tatami.com, www.polifoam.hu, www.polifoam-shop.hu, www.wellstepp.eu

(a továbbiakban “Weboldalak”) történő böngészés során és/vagy az Adatkezelőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelem esetén.

2. Az adatkezelés célja és módja

Személyes adatait előzetes engedélye nélkül az alábbi szerződésen alapuló célokból és jogalappal kezeljük:

 • A szerződés vagy az előszerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, így különösen:
  • a szerződés megkötése, teljesítése és kezelése, Adatkezelő kereskedelmi ajánlatából származó szolgáltatások nyújtása és technikai segítségnyújtás, számlázási szolgáltatások, panaszok és viták kezelése, szolgáltatást tartalmazó üzenetek küldése, adat-visszaállítás, csalárd tevékenységek és/vagy káros visszaélések megelőzése;
  • Öntől érkező kapcsolatfelvételi kérelem kezelése;
  • a Weboldalak kezelése és karbantartása.
 • Adatkezelő jogos érdekének követése, így különösen:
  • sütik elemzése a Süti (cookie) Szabályzat szerint, az Ön által meglátogatott oldalak alapján;
  • a csalárd tevékenységek vagy a Weboldallal szembeni káros visszaélések megelőzése vagy feltárása;
  • az Adatkezelői jogok gyakorlása, mint a bíróság előtti védelemhez való jog;
  • ha már az Ügyfelünk, előfordulhat, hogy az Ön által megadott e-mail-címre kereskedelmi leveleket küldünk Önnek az Adatkezelő azon szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatban, amelyeket Ön már igénybe vett. Minden elküldött e-mailben lehetősége lesz arra, hogy a megadott hivatkozásra kattintva leiratkozzon a további levelekről.
 • Adatkezelő törvényi kötelezettségeinek teljesítése, mint:
  • megfelelés a törvények, rendeletek vagy nemzeti és uniós jogszabályok, valamint az illetékes hatóságok által megállapított kötelezettségeknek.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával kerülnek fejdolgozásra a következő célokból:

 • megosztási célok: az Adatkezelő megosztja a személyes adatokat a szerződéses forgalmazókkal annak érdekében, hogy azok a Trocellen termékekkel kapcsolatban a kért tájékoztatást megadhassák Önnek, és náluk bonyolíthassa le a vásárlást, amennyiben az Adatkezelőnek nincs lehetősége a szolgáltatás önálló nyújtására. Ebben az esetben vegye figyelembe, hogy az Adatkezelő megosztja a személyes adatokat az Önhöz földrajzilag legközelebbi szerződött forgalmazóval. A forgalmazó helyének számítása az Ön által az Adatkezelőnek megadott helyszínhez viszonyítva történik.
 • marketing célok: az Ön tájékoztatása az Adatkezelőtől érkező rendszeres leveleken, telefonhívásokon, e-maileken, kérdőívek hírlevelein, kezdeményezéseken és kereskedelmi ajánlatokon és felméréseken keresztül.

3. Az adatkezelés módja

Az adatainak kezelése elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.

4. Adattárolás

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fenti szerződéses és jogos érdekű célok teljesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb a következő időtartamig kezeli:

 • 5 évvel a szerződéses jogviszony megszűnését követően, szerződéses célokra;
 • 2 évvel az adatok begyűjtését követően marketingcélokra;
 • 1 évvel az adatok begyűjtését követően megosztási célokra;
 • a sütiszabályzatban leírt időszak a sütik elemzésére.

 5. Az Adatokhoz való hozzáférés

Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:

 • az Adatkezelő és/vagy a Csoport vállalatainak munkavállalói és/vagy együttműködő partnerei az adatkezelésért felelős személyként és/vagy belső Adatfeldolgozóként és/vagy rendszeradminisztrátorként;
 • az Adatkezelő nevében kiszervezési tevékenységeket végző és az Adatokat külső Adatfeldolgozóként kezelő harmadik felek vagy egyéb személyek (pl. IT-szolgáltatatók, hitelintézmények, szakmai cégek stb.).

6. Adatközlés

Az Ön adatai az Ön előzetes hozzájárulása nélkül is továbbíthatók az ellenőrző szerveknek, a rendőrségnek vagy az igazságügyi szerveknek, azok kérését követően, akik azokat független Adatkezelői minőségükben intézményi célokra és/vagy a törvény értelmében a vizsgálatok és ellenőrzések során feldolgozzák. Ezenkívül az Ön adatai harmadik feleknek (például partnereknek, független vállalkozóknak, ügynököknek, szerződéses forgalmazóknak stb.) is továbbíthatók, akik azokat független adatkezelőként kezelik a fenti célokat szolgáló tevékenységek elvégzése érdekében.

7. Adattovábbítás

Az adatai nem terjeszthetők, azonban a fenti célokból EU-n kívüli országokba, például Malajzia és Japán is továbbíthatók. A megfelelő adatvédelmi szint biztosítása érdekében a továbbítás az Európai Bizottság által jóváhagyott megfelelőségi határozat vagy az Adatkezelőnek az Európai Bizottság által készített általános szerződési feltételek elfogadása alapján történik.

8. Az adatszolgáltatás jellege

Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő szolgáltatásai érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

Az adatszolgáltatás marketinges célokból önkéntes, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, az nem érinti az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek értelmében dönthet úgy, hogy nem adja meg Adatait, ebben az esetben azonban nem kapja meg kereskedelmi célú üzeneteinket.

A megosztási célokra történő adatszolgáltatás önkéntes, és amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg adatait, az adatok nem kerülnek megosztásra a szerződött forgalmazóinkkal, és Ön nem lesz képes velük lebonyolítani a vásárlást.

9. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként jogában áll:

 • megerősítést és érthető tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatos Személyes Adatok meglétéről vagy hiányáról, akkor is, ha még nem regisztrált és mindezt közérthető módon;
 • tájékoztatást és, ha szükséges, másolatot kapni az alábbiakról: a) a Személyes Adatok forrása és kategóriája; b) az alkalmazott módszer, ha az adatkezelés elektronikus eszközökkel történik; c) az adatkezelés célja és módja; d) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók azonosítására szolgáló információk; e) azon személyek vagy személyek kategóriái, akik megkaphatják a Személyes adatokat, vagy akik megismerhetik őket, különösen, ha a fogadó fél EU-n kívüli ország vagy nemzetközi szervezet; e) a Személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; f) az automatizált döntéshozatali folyamat megléte, és ha van, a mögötte rejlő módszer, valamint ezeknek az érintettre vonatkozó jelentősége és következményei; g) a Személyes adatok EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbítása esetén a megfelelő óvintézkedések megléte;
 • késedelem nélkül megkapni a hiányos Adatok frissítését, helyesbítését, vagy ha érdekli, a hiányos adatok integrációját;
 • elérni az alábbi Adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását: a) törvénytelenül kezelt adatok; b) az adatgyűjtés vagy későbbi adatkezelés céljával kapcsolatban már nem szükséges adatok; c) ha Ön visszavonja a hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre; d) ha Ön nem egyezik bele az adatkezelésbe, és nincs olyan jogalap, amely ezt felülírná; e) a jogszabályi kötelezettségekkel összhangban; f) gyermekekre vonatkozó adatok. Az Adatkezelő megtagadhatja az Adatok törlését, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) jogszabályi kötelezettséggel összhangban, közérdekű, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges feladat teljesítéséhez; c) közérdekű okokból; d) közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból; e) jogi panaszok benyújtásához;
 • korlátozni az adatkezelést, ha: a) a Személyes adatok pontossága megkérdőjelezhető; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a Személyes adatok törlését; c) Ön igényelte az adatokat jogi panasz benyújtásához d) annak folyamatban lévő ellenőrzése esetén, hogy az Adatkezelő által hivatkozott jogalapok felülírják-e az érintett által hivatkozott jogalapokat;
 • az Önre vonatkozó Személyes adatokat strukturált, széles körben elterjedt, géppel olvasható formában megkapni, és továbbítani őket egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt az adatkezelő, akinek a személyes adatokat megadta, akadályozná, ha az adatkezelés automatizált formában történik;
 • részben vagy teljes mértékben megtagadni az alábbiakat: a) az Önnel kapcsolatos Személyes adatok kezelését jogos indokok alapján, akkor is, ha elengedhetetlen az Adatgyűjtés szempontjából; b) az Önnel kapcsolatos személyes adatoknak az operátor beavatkozása nélküli, automatikus hívórendszeren, e-mailen és/vagy hagyományos marketinges módszereken (telefonon és/vagy papíralapú levélen) keresztüli reklámanyagküldés, közvetlen értékesítés, piackutatás vagy kereskedelmi kommunikáció céljából történő kezeléséhez.
 • adatvédelmi panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnek.

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl., ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).

10. A jogok gyakorlásának módjai

Jogait bármikor gyakorolhatja:

 • ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;
 • ha e-mailt küld a germany@trocellen.comcímre;
 • ha felhívja az alábbi telefonszámot:+49 2241 25 49 450.

11. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek

Az Adatkezelő a Trocellen G.m.b.H.

A kinevezett adatvédelmi tisztviselő:

 • Detlef Großmann
 • Cím és telefonszám: +49 2241 25 49 450.

Az Adatfeldolgozók naprakész listája az Adatkezelő irodájában található 53840 Troisdorf, Mülheimer strasse 26, Németország.

Troisdorf, 2023. augusztus 01.